Hallituksen toimintakertomus

Liiketoimintaan liittyvät riskit

Yhtiön operatiiviseen liiketoimintaan liittyy riskejä pääasiassa seuraavilla osa-alueilla: asiakkaiden tuoteohjelmapäätösten epävarmuus ja heidän valintansa oman kehitystyön ja ostopalvelujen välillä; sekä toisaalta heidän päätöksensä jatkaa, vähentää tai lopettaa nykyisiä tuoteohjelmiaan; suurten asiakasprojektien toteutus ja hallinta; projektiresurssien kasvattaminen ja alasajo; henkilöstön saatavuus työmarkkinoilta erityisesti Saksassa; tärkeimpien teknologioiden ja komponenttien saatavuus kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin ja niiden menestyksekäs hyödyntäminen; kilpailutilanne ja mahdolliset markkinoiden viiveet; asiakas- ja alihankintasopimusten oikea-aikainen solmiminen kohtuullisin kaupallisin ehdoin; tuotekehitysprojektien viiveet; aktivoitujen tuotekehitysinvestointien tuotto-odotusten toteutuminen; varastojen arvostusriskit ja suunniteltua suurempia T&K-kustannuksia aiheuttavat tuotekehityksen teknologiariskit. Liikevaihdon kertymiseen liittyvät tavanomaiset ajoitusriskit, sekä nykyisten että uusien tuotteiden ja asiakkaiden osalta. EB:llä on eräitä merkittäviä asiakasprojekteja, joiden jatkuminen ennakoidusta poikkeavasti voisi johtaa myös merkittäviin poikkeamiin tulevaisuudennäkymissä. Lisäksi EB:n tuotteiden, ratkaisujen ja palveluiden myyntiin liittyy tavanomaisia teollisuuden takuu- ja tuotevastuuriskejä.

Tuoteliiketoimintaan liittyviä tyypillisiä riskejä ovat merkittävä riippuvuus toteutuvista tilaus- ja toimitusmääristä, ajoitusriskit ja mahdolliset markkinoiden viiveet. Edellä mainitut tekijät voivat ilmentyä alempina toimitusmäärinä tai korkeampina tuotantokuluina ja sitä kautta alhaisempana tuottona. EB:n tuotteiden tuominen kansainvälisille puolustusmarkkinoille voi kestää ennakoitua pidempään, sillä hankkeet ovat tyypillisesti pitkiä ja osto-ohjelmat valmistellaan kansallisten ministeriöiden ohjauksessa ja käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa. Lisäksi valittujen tuotteiden hankinnat ajoittuvat useille vuosille. EB:n autoteollisuudesta kertyvä liikevaihto syntyy tällä hetkellä pääosin uusiin automalleihin liittyvien ohjelmistojen ja ohjelmistoalustojen kehitystyöstä ja tuotekehitystä tukevien ohjelmistolisenssien myynnistä. EB pyrkii kehittämään liiketoimintamalliaan enemmän ohjelmistotuotteisiin pohjautuvaksi, mikä vähitellen lisää liikevaihdon suoraa riippuvuutta autojen tuotantomääristä lähivuosien aikana. Liikevaihdon suoraa riippuvuutta autojen toimitusmääristä lisää myös se, että EB:n asiakkaat pyrkivät siirtämään tuotekehityskustannuksia autojen toteutuvien toimitusmäärien mukaan maksettaviksi lisenssimaksuiksi alan yleisen sopimuskäytännön mukaisesti. Tällä autoteollisuudessa yleisellä hinnoittelumallilla projektikohtainen liiketulos ja positiivinen kassavirta saavutetaan yleensä vasta autojen valmistusvuosien aikana ja se voi aiheuttaa merkittäviä lisärahoitustarpeita tuotekehitysvaiheeseen. Malli voi kuitenkin tarjota EB:lle myös mahdollisuuden korkeampaan kumulatiiviseen kokonaistuottoon, jos autojen valmistusmäärät toteutuvat suurempina kuin alun perin oletettiin. Tähän vaikuttaa mm. se missä määrin uusiin autoihin valitaan ostohetkellä erilaisia lisäohjelmistotuotteita ja -palveluita, kuten autojen sisäisiä navigointijärjestelmiä.

Eräät EB:n liiketoiminnot toimivat vahvasti patentoiduilla teollisuudenaloilla, jolloin aineettomien oikeuksien hallintaan sisältyy riskejä yhtäältä liittyen EB:n tuotteissa ja palveluissa käytettyjen teknologioiden saatavuuteen kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin ja toisaalta liittyen kykyyn puolustautua EB:n ja kolmansilta osapuolilta lisensioituja teknologioita koskevilta suojattujen immateriaalioikeuksien loukkausväitteiltä. Myös toimialan ulkopuoliset patentinhaltijat toimivat aktiivisemmin hallussaan olevien patenttiensa puolustamiseksi ja kaupallistamiseksi ja tämä osaltaan lisää immateriaalioikeuksien hallintaa liittyviä riskejä. Pahimmillaan suojattujen immateriaalioikeuksien loukkaamisesta johtuvat vaateet voisivat johtaa merkittäviin korvausvastuisiin. Myös EB:tä kohtaan on erään asiakkaan toimesta esitetty sopimusperusteisesti määrältään ja perusteiltaan yksilöimätön korvausvaade. EB:n käytettävissä olevien tietojen perusteella ei vaikuta todennäköiseltä, että vaade johtaisi lyhyellä tähtäimellä merkittävään korvausvastuuseen. On mahdollista, että asiasta myöhemmin saatavien tietojen perusteella tilannetta on arvioitava uudelleen.  Lisäksi mahdolliset haasteet tärkeimpien teknologioiden ja komponenttien globaalissa saatavuudessa voivat vaikuttaa asiakasprojektien etenemiseen ja tuotteiden toimituskykyyn.