Hallituksen toimintakertomus

Tase ja rahoitus

31.12.2014 taseen lukuja on verrattu 31.12.2013 taseeseen (miljoonaa euroa).

  31.12.2014 31.12.2013
Pitkäaikaiset varat 48,8 46,1
Lyhytaikaiset varat 118,0 98,2
Varat yhteensä 166,8 144,4
Osakepääoma 12,9 12,9
Muu pääoma 80,5 68,8
Oma pääoma yhteensä 93,4 81,7
Pitkäaikaiset velat 7,6 6,1
Lyhytaikaiset velat 65,8 56,5
Oma pääoma ja velat yhteensä 166,8 144,4

Rahavirrat katsauskaudella:

+ kauden tulos +/- suoriteperusteisten erien oikaisu  +27,4 miljoonaa euroa
+/- käyttöpääoman muutos -12,1 miljoonaa euroa
- korot, verot ja saadut osingot -4,7 miljoonaa euroa
= liiketoiminnan rahavirta +10,5 miljoonaa euroa
- investointien rahavirta -9,2 miljoonaa euroa
- rahoituksen rahavirta -1,0 miljoonaa euroa
= kassavarojen muutos +0,3 miljoonaa euroa

Sitoutuneen käyttöpääoman kasvu katsauskauden aikana johtui pääosin korottomien saamisten kasvusta.

Lyhytaikaisissa saamisissa olevat myyntisaamiset ja muut saamiset olivat 72,5 miljoonaa euroa (54,3 miljoonaa euroa 31.12.2013). Lyhytaikaisissa veloissa korottomat ostovelat ja muut velat olivat 61,3 miljoonaa euroa (54,5 miljoonaa euroa 31.12.2013). Poistamaton konserniliikearvo oli katsauskauden lopussa 19,3 miljoonaa euroa (19,3 miljoonaa euroa 31.12.2013).

Bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 11,4 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit olivat katsauskaudella 11,3 miljoonaa euroa. Katsauskauden kokonaispoistot olivat 8,7 miljoonaa euroa, sisältäen Automotive-liiketoimintasegmentissä yrityshankinnoista aiheutuneita poistoja 0,2 miljoonaa euroa.

Korollisten velkojen määrä, mukaan lukien rahoitusleasingvelat, oli katsauskauden päättyessä 8,3 miljoonaa euroa (5,3 miljoonaa euroa 31.12.2013). Tuloslaskelman jatkuvien toimintojen nettorahoituskulut jakaantuivat seuraavasti:

korko- ja osinkotuotot sekä muut rahoitustuotot  0,4 miljoonaa euroa
korkokulut ja muut rahoituskulut -0,4 miljoonaa euroa
valuuttakurssivoitot ja tappiot -1,3 miljoonaa euroa

Katsauskauden päättyessä EB:n omavaraisuusaste oli 62,3 prosenttia (65,1 prosenttia 31.12.2013).

Kassavarat katsauskauden lopussa olivat 43,3 miljoonaa euroa (43,0 miljoonaa euroa 31.12.2013). EB:llä on Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä 10,0 miljoonan euron ja Pohjola Pankki Oyj:ltä 10,0 miljoonan euron sitovat luottolimiittisopimukset. Nämä yleisiin rahoitustarpeisiin tarkoitetut sopimukset ovat voimassa 30.6.2017 saakka. Katsauskauden päättyessä näistä limiiteistä oli käytössä 3,0 miljoonaa euroa.

EB:n valuuttastrategian tavoitteena on turvata liiketoiminnan kate muuttuvissa markkinaolosuhteissa minimoimalla valuuttakurssien vaikutus. Valuuttastrategian periaatteiden mukaan suojataan asianomaisen valuutan sovittujen asiakassitoumusten nettokassavirtaa. Nettokassavirta määritellään myyntisaatavien, ostovelkojen, tilauskannan sekä budjetoidun nettovaluuttavirran perusteella. Katsauskauden lopussa suojattu nettopositio oli vasta-arvoltaan 8,0 miljoonaa euroa.

Tässä hallituksen toimintakertomuksessa esitettävät vuotta 2013 koskevat vertailutiedot sisältävät vain jatkuvat toiminnot.