18.2.2015 päivitetyt strategiset linjaukset

EB:n liiketoiminta jakautuu kahteen liiketoimintasegmenttiin: Automotive ja Wireless.

Automotive-liiketoimintasegmentin strategiset linjaukset

EB:n hallitus on 18.2.2015 päivittänyt Automotive-liiketoimintasegmentin strategisia linjauksia markkinoiden kehitystrendien ja omien suunnitelmiensa mukaisesti.

Kansainvälisen automarkkinan odotetaan kasvavan 2-4 % vuonna 2015 saksalaisen Autoteollisuuden liiton (VDA, Verband der Automobileindustrie) sekä Euler Hermesin ennusteiden mukaan. Henkilöautojen kysyntänäkymään liittyy enemmän muutoksia aiheuttavia tekijöitä kuin vuosi sitten, erityisesti öljyn hinnan jyrkän laskun ja maantieteellisten alueiden erilaisen taloudellisen kehityksen osalta. Autonvalmistajat jatkavat kuitenkin investointeja autojen ohjelmistoihin uusien automallien osalta ja ohjelmistotuotteiden ja -palvelujen markkinan arvioidaan kasvavan vuonna 2015. Beryllsin "Tulevaisuuden autoelektroniikkateollisuuden rakenne 2025" (Future Industry Structure of Automotive (FAST) Electronics 2025) -tutkimus olettaa autoelektroniikan kasvavan 215 miljardista eurosta vuonna 2012 456 miljardiin euroon vuonna 2025 (CAGR 6 %).

Autoteollisuuden ohjelmistomarkkinoille ja EB:lle muun muassa seuraavien tekijöiden odotetaan luovan kasvua lähivuosina:

  • Suuri osa autojen innovaatioista toteutetaan elektroniikan ja ohjelmistojen avulla.
  • Autonvalmistajat kehittävät modulaarisia, kansainvälisille markkinoille suunnattuja tuotealustoja, mikä parantaa alustojen käytön skaalautuvuutta sekä kykyä hallita automallien ja niiden varianttien kasvavaa määrää.
  • Kuluttajat odottavat internetin ja langattomien laitteiden sisältämiä käyttäjäkokemuksia ja ominaisuuksien runsautta myös autoihin ja tästä syystä viihde- ja viestintäjärjestelmät tulevat yhä yleisemmiksi kaikkien hintaluokkien autoissa.
  • Liikkuvalla langattomalla yhteydellä varustellusta autosta on tulossa yksi eniten kasvavista internetyhteyden omaavista laitealustoista muiden langattomien kuluttajalaitteiden, kuten tablettien ja älypuhelinten joukossa.
  • Autoon langattomasti verkottuneiden (Connected Car) ratkaisujen ja pilviyhteyksien avulla autoihin on mahdollista tuoda uusia sovelluksia ja parempia toiminnallisuuksia, kuten esimerkiksi oikea-aikaiset liikennetiedot ja karttapäivitykset navigointiin.  EB:n ja AUDIn yhteisesti omistama yritys e.solutions GmbH jatkaa korkealaatuisten viihde- ja viestintäjärjestelmien ohjelmistojen kehittämistä Volkswagen-konsernin automalleihin ja e.solutionsin kehittämiä ohjelmistoja otetaan käyttöön useissa uusissa automalleissa.
  • Ajamisen automatisointi on yksi toimialan avaintrendeistä ja merkittävä investointialue, jonka myötä tuleviin automalleihin ollaan kehittämässä uusia turvallisuutta lisääviä (Active Safety Systems) ja ajamista avustavia (Driver Assistance) toimintoja noudattaen autoteollisuuden toiminnallisen turvallisuuden (functional safety) vaatimuksia.
  • Elektroniikan ja ohjelmistojen kasvava monimutkaisuus lisää työtä tietoturvallisuusvaatimusten täyttävien ohjelmistojen kehittämisessä.

Markkinat ovat laajentumassa autojen sisäisistä ohjelmistoista ja niiden kehitystyökaluista ratkaisuihin, joilla autot verkottuvat niiden ulkopuolella sijaitseviin järjestelmiin ja palveluihin. Autojen verkottuminen mahdollistaa muun muassa entistä automaattisemmin ohjautuvien autojen kehittämisen ja uusien lisäarvoa tuovien palvelujen tarjoamisen autojen käyttäjille ja autoihin liittyvien toimialojen yrityksille.

Automotive-liiketoimintasegmentissä EB keskittyy autojen sisäisiin ohjelmistoihin ja pyrkii laajentamaan tarjontaansa autojen verkottumisessa ympäristöönsä käytettäviin ohjelmistoihin ja niiden avulla tuotettaviin palvelusovelluksiin. Asiakkailleen EB tarjoaa T&K-palveluiden ja omien ohjelmistotuotteiden lisäksi asiakaskohtaisia ratkaisuja, joissa hyödynnetään tuotealustoja ja teknologia- ja integrointiosaamista. Erilaiset ratkaisut automaattisesti ohjautuviin autoihin ovat esimerkkejä uusista sovelluksista, joiden toteuttamiseksi tarvittavia teknologioita ja tuoteratkaisuja EB pyrkii tuomaan markkinoille. EB kehittää tuotteita ja asiakaskohtaisia ratkaisuja myös yhteistyössä muiden, täydentäviä ratkaisuja tarjoavien yritysten kanssa. Yhteistyötä rakennetaan myös EB:n Wireless-liiketoimintasegmentin kanssa lähinnä autoon verkottuvien ratkaisujen osalta, ja jakautumisen toteutuessa yhteistyön rakentaminen tulisi jatkumaan Bittiumin kanssa.

EB:n tärkeimpiä asiakkaita ovat johtavat autonvalmistajat ja autojen elektroniikkaosien toimittajat. EB pyrkii laajentamaan asiakaskuntaansa myös yrityksiin, jotka tarjoavat autoihin liittyviä ohjelmistopohjaisia palveluita. EB jatkaa kohdennettuja T&K-panostuksia omiin tuotteisiinsa ja tuotealustoihinsa. Tulevien vuosien aikana EB pyrkii vähitellen kehittämään liiketoimintamalliaan enemmän ohjelmistotuotteisiin ja verkottuneisiin palveluihin pohjautuvaksi, mikä tulee hieman lisäämään liikevaihdon suoraa riippuvuutta autojen tuotantomääristä. Asiakaskohtaisten tuotekehityspalveluiden osuus liikevaihdosta tulee kuitenkin säilymään merkittävänä, koska autojen ohjelmistot tyypillisesti räätälöidään kunkin asiakkaan ja automallin vaatimusten mukaisesti. Vuonna 2014 EB:n ohjelmistoja sisältävien autojen toimitusmääriin ja muiden myytyjen ohjelmistolisenssien määriin perustuvan liikevaihdon (volyymipohjaisen liikevaihdon) osuus segmentin liikevaihdosta oli noin 25 %. Osassa hankkeita asiakaskohtaisen tuotekehityksen kuluja ei voida laskuttaa ainakaan täysimääräisinä tuotekehityksen aikana, vaan niitä sisällytetään autojen toteutuvien tuotantomäärien mukaan maksettaviin lisenssimaksuihin.  EB kehittää kumppanuuksia ja kartoittaa yritysjärjestelymahdollisuuksia, jotka vahvistavat yrityksen kilpailukykyä ja lisäävät markkinamahdollisuuksia.

Wireless-liiketoimintasegmentin strategiset linjaukset

EB:n hallitus on 18.2.2015 päivittänyt Wireless-liiketoimintasegmentin strategisia linjauksia markkinoiden kehitystrendien ja omien suunnitelmiensa mukaisesti.

EB:n Wireless-liiketoimintasegmentin kilpailukyky ja tarjonta asiakkailleen pohjautuvat keskeisesti radioteknologian, sulautettujen ohjelmistojen, elektroniikan sekä tuoteintegroinnin laaja-alaiseen ja vahvaan osaamiseen. Tämä osaaminen on tulosta pitkäaikaisesta syvällisestä yhteistyöstä maailman johtavien matkapuhelinteknologiayhtiöiden ja Suomen Puolustusvoimien kanssa sekä jo 1980-luvulla aloitetusta radioteknologian tutkimuksesta koskien muun muassa hajaspektri- ja ohjelmistoradioteknologioita.

Wireless-liiketoimintasegmentissä EB tarjoaa tuotekehityspalveluita ja räätälöityjä ratkaisuja langattoman tietoliikenteen markkinoille sekä muille yrityksille, jotka tarvitsevat langatonta yhteyttä laitteisiinsa. Tuotteita, tuotealustoihinsa perustuvia asiakaskohtaisia tuotteita ja tuotekehityspalveluita EB tarjoaa puolustus-, turvallisuus- ja muille viranomaismarkkinoille sekä teollisuuden käyttöön. Tuotteiden valmistamiseen käytetään valmistuskumppaneita.

Langattoman teknologian nopea kehitys jatkuu. Julkisille matkapuhelinverkoille osoitetaan lisää radiotaajuuksia ja taajuuksien käyttö vaihtelee maakohtaisesti. Dataliikenne matkapuhelinverkoissa jatkaa edelleen nopeaa kasvuaan, mikä lisää tarvetta verkon solukokojen pienentämiselle ja pienitehoisille tukiasemille. Nämä tekijät luovat osaltaan kysyntää matkapuhelinverkkolaitteiden suunnittelupalveluille. Lisäksi matkapuhelinverkon käyttö teolliseen internetiin lisää langattomien ratkaisujen tarvetta teollisuusasiakkailla. Langaton liitettävyys koskee niin ihmisiä kuin koneita ja asioita.

Puolustus-, turvallisuus- ja muut viranomaiset tarvitsevat kasvavaa tiedonsiirtokapasiteettia ja toiminnoiltaan ja kustannuksiltaan aikaisempaa tehokkaampia viestintäratkaisuja. Nykyaikaiset ja kaupallisesti edulliset matkapuhelinteknologiat tarjoavat mahdollisuuden kehittää tehokkaita ja kustannuksiltaan kilpailukykyisiä ratkaisuja näihin viranomaisten tarpeisiin. Samalla viestintälaitteille asetetaan kasvavia tietoturvallisuusvaatimuksia, mikä yhdessä kehittyvien teknisten ratkaisumahdollisuuksien kanssa luo kasvavaa kysyntää ja liiketoimintamahdollisuuksia näitä ratkaisuja toimittaville yrityksille. Puolustus-, viranomais- ja kansallisen turvallisuuden markkinat ovat luonteeltaan hitaasti kehittyviä markkinoita. Näille markkinoille ovat ominaisia pitkät myyntiajat, mikä johtuu pitkistä hankkeiden ja osto-ohjelmien valmisteluajoista kansallisten ministeriöiden ohjauksessa. Valittujen tuotteiden hankinnat ajoittuvat yleensä useille vuosille.

Kysynnän EB:n tuotekehityspalveluille langattoman tietoliikenteen ja teollisuuden markkinoilla odotetaan jatkuvan lähivuosina kokonaisuudessaan melko vakaana. Liikevaihdon kasvua haetaan keskeisesti omista tuotteista ja tuotealustoista, joita EB on tuomassa kansainvälisille puolustus- ja muille viranomaismarkkinoille. EB jatkaa näille markkinoille suunnattuja tuotekehitys- ja markkinointipanostuksia. Puolustuskäyttöön EB tarjoaa tiedonsiirtokapasiteetiltaan edistyksellisiä IP-pohjaisia taktisen viestinnän liikuteltavia järjestelmiä (EB Tactical Wireless IP Network, EB Tough Voip, EB Tactical LTE access point, EB Tough Mobile). Turvallisuus- ja muuhun viranomaiskäyttöön EB tarjoaa heidän käyttöönsä varattuja LTE-taajuuksia tukevaa EB Tough Mobile -puhelinta ja siihen liittyviä tietoturvaratkaisuja. Puhelimessa yhdistyvät moderni matkapuhelinteknologia, kestävyys ja korkeat tietoturvavaatimukset. Puhelimen pohjalta voidaan myös kehittää asiakaskohtaisia tuotteita kuten satelliittipuhelimia. Ihmisten päälle puettaviin laitteisiin ja teollisuuden tarpeisiin EB tarjoaa EB IoT (Internet of Things) Device Platform -alustaansa pohjautuvia langattoman liitettävyyden ratkaisuja.