Tärkeimmät tapahtumat 2014

Elektrobit Oyj allekirjoitti 2. heinäkuuta 2014 Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa 10,0 miljoonan euron ja Pohjola Pankki Oyj:n kanssa 10,0 miljoonan euron luottolimiittisopimukset. Nämä yleisiin rahoitustarpeisiin tarkoitetut sopimukset ovat voimassa 30.6.2017 saakka ja ne sisältävät tavanomaisia, muun muassa omavaraisuusasteeseen sekä omaisuuden luovutukseen ja panttaamiseen liittyviä kovenantteja. Nämä luottolimiittisopimukset korvasivat 30.6.2014 päättyneet, Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä olleet yhteensä 20,0 miljoonan euron luotto- ja rahoituslimiitit.

Optio-oikeudet

Elektrobit Oyj:n vuoden 2008 optio-ohjelmaan perustuvilla 2008A-, 2008B- ja 2008C-optio-oikeuksilla merkittiin 5.12.2013 - 1.12.2014 välisenä aikana yhteensä 1 392 269 uutta osaketta. Merkintähinta, yhteensä 568 991,65 euroa, kirjattiin yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon Elektrobit Oyj:n vanhojen osakkeiden lisäerinä. Elektrobit Oyj:n osakemäärä katsauskauden lopussa oli uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 131 493 144 osaketta.

Wireless-liiketoimintasegmentin kustannussäästötoimenpiteet

EB aloitti 30.4.2014 yhteistoimintaneuvottelut Wireless-liiketoimintasegmentissä sopeuttaakseen kustannustasoa tuotekehityspalveluiden heikentyneen lähikuukausien tilauskannan vuoksi. Neuvottelut saatiin päätökseen 15.5. ja yhtiö päätti lomauttaa enintään 90 henkilöä tilapäisesti enintään 90 päivän ajaksi osa- tai kokoaikaisesti. Lomautuksilla tavoiteltiin noin 0,8 miljoonan euron kustannussäästöjä, jotka toteutuivat pääosin vuoden kolmannella neljänneksellä.

6.11.2014 EB aloitti yhteistoimintaneuvottelut Wireless-liiketoimintasegmentin Kajaanin ja Tampereen henkilöstönsä kanssa tehostaakseen toimintaansa Suomessa. Neuvottelut saatiin päätökseen 17.12.2014 ja yhtiö päätti irtisanoa enintään 19 työntekijää Kajaanin ja Tampereen toimipisteistä. Irtisanomisten vaihtoehtona muutamalle henkilölle tarjottiin uutta työtehtävää Oulusta. Toimenpiteillä tullaan saavuttamaan noin yhden miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt vuoden 2015 alusta alkaen. Säästötoimenpiteistä aiheutuvat noin 0,4 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka rasittivat vuoden 2014 viimeisen vuosineljänneksen tulosta.

Parrot S.A.:n kanne e.solutions GmbH:ta vastaan

EB:n ja AUDIn yhteisesti omistaman yhtiön e.solutions GmbH:n komponenttitoimittaja Parrot S.A. nosti huhtikuussa 2014 vahingonkorvauskanteen e.solutions GmbH:ta vastaan Pariisin riita-asioita käsittelevässä tuomioistuimessa (Tribunal de Commerce de Paris). Kanteessa Parrot vaati e.solutionsilta tulon- ja maineen menetyksestä korvauksena noin 18,4 miljoonaa euroa.
e.solutionsin alustavan oikeudellisen analyysin perusteella kanne oli perusteeton sekä perustelujen että määrän osalta. Syyskuussa Parrot peruutti kanteen e.solutionsia vastaan.

Katsauskauden jälkeen, tammikuussa 2015 EB:n saaman tiedon mukaan Parrot on hakenut välimiesmenettelyn aloittamista e.solutionsia vastaan Kansainvälisen kauppakamarin kansainvälisessä välitystuomioistuimessa ja vaatii hyvitystä ja/tai vahingonkorvausta tällä hetkellä noin 9,4 miljoonaa euroa autonvalmistusta koskevaan toimitussopimukseen liittyen. e.solutionsin alustavan oikeudellisen analyysin perusteella kanne on perusteeton sekä perustelujen että määrän osalta. Tämänhetkisen analyysin perusteella välimiesmenettelystä ei seuraa e.solutionsille tai EB:lle taloudellista velvoitetta, jolla olisi vaikutusta EB:n liikevoittonäkymään tai taloudelliseen asemaan. On mahdollista, että myöhemmin saatavan tiedon perusteella asiaa joudutaan arvioimaan uudelleen. Pahimmillaan Parrotin kanne voisi johtaa merkittävään negatiiviseen vaikutukseen e.solutionsin ja EB:n liikevoittoon, kassavirtaan ja taloudelliseen asemaan.

TerreStar-yhtiöiden saneerausmenettelyyn liittyvät tapahtumat katsauskauden aikana

Heinäkuussa Elektrobit Oyj:n tytäryhtiö Elektrobit Inc. solmi ehdollisen sovintosopimuksen (Sovinto) TerreStar Networks Inc.:n (TSN) saneerausmenettelyn selvitysmiehen kanssa. Selvitysmies jätti yhdysvaltalaiselle saneerausmenettelyä koskevalle tuomioistuimelle Sovinnon hyväksymistä koskevan hakemuksen 10.7.2014. Sovinnon mukaan, Sovinnon voimaantulon edellytysten täyttyessä, saneeraushallinto oli velvollinen maksamaan EB:lle käteisenä 1 075 000 Yhdysvaltain dollarin määräisen suorituksen (0,8 miljoonaa euroa 10.7.2014 valuuttakurssin mukaan) (Sovintosuoritus) lopullisena korvauksena EB:n TSN:lle esittämistä vaateista ja EB:n ja TSN:n ja eräiden sen tytäryhtiöiden konkurssipesän välisten riitaisuuksien ratkaisuna.
12.8.2014 Yhdysvaltain aikaa Yhdysvaltain saneerausmenettelyjä käsittelevä tuomioistuin hyväksyi virallisesti EB:n ja TSN:n saneeraushallinnon välisen ehdollisen sovintosopimuksen. 28.8.2014 Yhdysvaltain aikaa EB vastaanotti TSN:ltä käteisenä 1 075 000 Yhdysvaltain dollarin (0,8 miljoonaa euroa 28.8.2014 valuuttakurssin mukaan) määräisen Sovintosuorituksen täysimääräisenä ja lopullisena korvauksena EB:n TSN:lle esittämistä vaateista ja EB:n ja TSN:n saneeraushallinnon välisten riitaisuuksien ratkaisuna. Sovintosuorituksen maksun jälkeen molemminpuoliset vastuuvapautukset ja muut Sovinnon mukaiset ehdot tulivat voimaan, ja EB:n osallistumisen Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain 11 luvun mukaisessa saneerausmenettelyssä katsottiin loppuneen.
Lokakuussa Elektrobit Oyj:n tytäryhtiö Elek-trobit Inc. teki sovinnon Yhdysvaltain veroviranomaisen (Internal Revenue Service, IRS) kanssa Elektrobit Inc.:n TerreStar-yhtiöiltä olevista saatavista tehtyjen arvonalentumiskirjausten verokäsittelystä. Alunperin IRS kiisti Elektrobit Inc.:n TerreStar-yhtiöiden arvonalentumiskirjauksien perusteella vuoden 2010 liittovaltion tuloverotuksessa tekemän vähennyksen. Tehdyn sovinnon johdosta Elektrobit Oyj purki jäljellä olevan asiantuntijakuluja varten tehdyn 0,3 miljoonan euron kuluvarauksen. Sovinnon seurauksena Elektrobit Inc. maksoi IRS:lle vuotta 2010 koskevia veroja korkoineen noin 1,4 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (1,1 miljoonaa euroa 8.10.2014 valuuttakurssin mukaan) ja samanaikaisesti haki noin 1,3 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (1,0 miljoonan euron 8.10.2014 valuuttakurssin mukaan) niin sanottua "carryback-veronpalautusta" vuodelta 2011. Veronmaksu ja veronpalautus toteutuivat vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä. 
Elokuussa saadun sovintosuorituksen ja verovalitusprosessin päättymisen myötä EB:n TerreStar-yhtiöiden saneerausmenettelyyn liittyvien toimien katsottiin päättyneen. Asiantuntijakuluja varten tehdyn 0,3 miljoonan euron kuluvarauksen purkamisella ja elokuussa saadulla 0,8 miljoonan euron Sovintosuorituksella oli yhteensä noin 1,1 miljoonan euron kertaluonteinen positiivinen vaikutus EB:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen liiketulokseen.

Suunnitelma osittais jakautumisesta ja uuden Bittium Oyj:n listaamisesta

Elektrobit Oyj:n hallitus hyväksyi 18.2.2015 suunnitelman osittaisjakautumisesta ja uuden Bittium Oyj:n listaamisesta pörssiin. Samalla hallitus päivitti liiketoimintasegmenttiensä strategisia linjauksia ja taloudellisia tavoitteita vuosille 2015-2017. Suunnitelman mukaan Elektrobit Oyj:n Wireless-liiketoimintaan liittyvät varat ja velat siirtyvät jakautumisessa syntyvälle uudelle yhtiölle Bittium Oyj:lle, jonka osakkeet on tarkoitus listata Nasdaq Helsingin pörssilistalle. Automotive-liiketoiminta jäisi nykyiseen yhtiöön, jonka pörssilistaus jatkuu ennallaan. Jakautumisesta päättävä ylimääräinen yhtiökokous on alustavasti suunniteltu pidettävän 11.6.2015 ja jakautumisen suunniteltu voimaantulopäivä on 30.6.2015. Lisätietoja osittaisjakautumisen suunnitelmasta ja päivitetyistä strategisista linjauksista on esitetty 19.2.2015 julkaistussa erillisessä pörssitiedotteessa.