Liiketoimintasegmentit

Henkilöstö

Vuoden 2014 lopussa EB:n Wireless-liiketoimintasegmentissä työskenteli yhteensä 471 henkilöä Suomessa, USA:ssa ja Singaporessa. Segmentin henkilömäärä väheni 29 henkilöllä edellisvuoden lopusta ja vähennykset tapahtuivat Suomessa. Segmentin henkilöstön keski-ikä oli 40,8 vuotta ja huomattava osa henkilöstöstä on tuotekehitysinsinöörejä.

Wireless-liiketoimintasegmentin ydinosaamisalueet ovat radioteknologian, sulautettujen ohjelmistojen, elektroniikan sekä tuoteintegroinnin laaja-alainen ja vahva osaaminen. Suunnittelijoiden osaamisen kehittymistä tuettiin edelleen teknologiakoulutuksilla ja virtuaalisilla osaamistiimeillä. Wireless-liiketoimintasegmentin
tapa työskennellä perustuu niin sanottuihin lean- ja ketteriin menetelmiin (lean and agile methods).

Vuoden 2014 aikana osallistuttiin myös N4S (Need for Speed) -hankkeeseen, jossa tutkittiin, kehitettiin ja testattiin reaaliaikaiseen talouteen soveltuvia toimintamalleja ja toimintatapoja. Vuoden 2014 aikana panostettiin myös niin sanottuun kokeilevaan valmennukseen (experimental coaching), jonka tavoitteena on uusien toimintatapojen ja toimintamallien kokeilemiseen perustuvan yrityskulttuurin edistäminen. Tähän käytännönläheiseen toimintatapaan liittyvään koulutukseen osallistui yli 10 % henkilöstöstä.

Muita kehittämishankkeita vuoden 2014 aikana olivat Nexten, verkostojen johtamiseen keskittynyt yhteistyöhanke sekä Accelerate, jossa tavoitteena oli luoda ja ylläpitää kasvupohjaa innovatiivisuudelle. Accelerate-hankkeeseen liittyen luotiin EB:n sisäinen ideointityökalu, jonka kautta henkilöstö voi kertoa
ideoistaan foorumilla, joka mahdollistaa niistä keskustelun ja yhdessä kehittelyn. Avoimen työkalun
kautta kynnys ideoiden esille tuomiseen madaltuu, niitä käsitellään säännönmukaisemmin ja tavoitteena on myös päästä kokeilemaan aiempaa useampien ideoiden kantavuutta.

Vuoden 2014 aikana henkilöstön kehittämisessä panostettiin myös projektinjohtamisen ja esimiestyön kehittämiseen. Sisäiseen projektijohtamisen koulutukseen osallistui 38 henkilöä. Koulutusohjelman tavoitteena oli projektien kannattavuuden ja sujuvuuden parantaminen lisäämällä projektijohdon osaamista muun muassa
projektien talouden ja prosessien hallinnassa, ihmisten ja verkostojen johtamisessa sekä viestinnässä. Esimiehille suunnatussa koulutusohjelmassa keskityttiin vuoden aikana valmentavan johtamisen metodeihin, esimiehen rooliin ja dialogin luomiseen. Koulutukseen osallistui n. 20 esimiestä ja tiiminvetäjää.