Hallituksen toimintakertomus

Wireless-liiketoimintasegmentti

Wireless-liiketoimintasegmentin kehitys vuonna 2014

Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto vuoden 2014 tammi-joulukuussa laski 13,4 prosenttia 53,0 miljoonaan euroon (61,2 miljoonaa euroa, vuonna 2013). Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihdosta oli 14,1 miljoonaa euroa (6,9 miljoonaa euroa vuonna 2013), joka syntyi pääosin taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetun järjestelmän tuotetoimituksista Suomen Puolustusvoimille ja lisäksi viranomaiskäyttöön tarkoitettujen tuotteiden toimituksista ulkomaalaisille asiakkaille.

Wireless-liiketoimintasegmentin liikevoitto vuoden 2014 tammi-joulukuussa oli 1,0 miljoonaa euroa sisältäen 1,1 miljoonaa euroa Terre-Star-yhtiöiden saneerausmenettelyihin liittyviä kertaluonteisia tuottoja ja yhteensä noin 0,6 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka aiheutuivat Wireless-liiketoimintasegmentin henkilöstövähennyksistä ja SafeMove-liiketoiminnan hankintaan liittyvistä kuluista (liiketappio -0,5 miljoonaa euroa, vuonna 2013, sisältäen noin 0,8 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka aiheutuivat kustannusrakenteen parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä). Liikevaihdon aleneminen edellisvuodesta ja tavoiteltua heikompi liiketulos johtuivat langattoman tietoliikenteen verkkolaitteiden ja muiden tuotekehityspalveluiden kysynnän laskusta, jota kasvanut tuotemyynti ei riittänyt täysin korvaamaan.

EB on tuomassa tuotteitaan kansainvälisille puolustus- ja muille viranomaismarkkinoille tavoitteenaan kasvattaa liikevaihtoa näiltä markkinoilta vähitellen loppuvuodesta 2014 alkaen. Vuoden 2014 ensimmäisellä vuosineljänneksellä EB toimitti erän erikoisterminaalituotteita eräälle ulkomaiselle asiakkaalle ja sai pieniä tilauksia, lähinnä puolustusvoimien testi- ja arviointikäyttöön tulevista EB Tough VoIP -puhelinjärjestelmätuotteista useilta asiakkailta Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Vuoden toisella neljänneksellä EB jatkoi näille markkinoille suunnattuja myynti-, markkinointi- ja tuotekehityspanostuksia. Asiakkaiden hankintapäätökset etenivät odottamaamme hitaammin ja kansainvälisiltä viranomaismarkkinoilta syntynyt tuoteliikevaihto jäi vähäiseksi.

Alkuvuodesta EB laajensi EB Specialized Device Platform (SDP) -tuotealustojaan esittelemällä Android-pohjaisen älykelloteknologiaversion. Tämä räätälöitävä tuotealusta mahdollistaa ratkaisujen toimittamisen yrityksille, jotka haluavat laajentaa tuotteistoaan älykellomarkkinoille. Marraskuussa 2013 julkaistu adidas miCoach SMART RUN -älykello on EB:n tuotealustaan perustuva laite.

EB aloitti 30.4.2014 yhteistoimintaneuvottelut Wireless-liiketoimintasegmentissä sopeuttaakseen kustannustasoa tuotekehityspalveluiden heikentyneen lähikuukausien tilauskannan vuoksi. Neuvottelut saatiin päätökseen 15.5. ja yhtiö päätti lomauttaa enintään 90 henkilöä tilapäisesti enintään 90 päivän ajaksi osa- tai kokoaikaisesti. Lomautuksilla tavoiteltiin noin 0,8 miljoonan euron kustannussäästöjä, jotka toteutuivat pääosin vuoden kolmannella neljänneksellä.

Kesäkuussa EB kertoi olevansa kehittämässä taktisen kommunikaation tuotteidensa ja järjestelmiensä oheen EB Tactical LTE Access Point -liityntäratkaisua (Long Term Evolution, 4G), joka mahdollistaa tavallisten siviilikäyttöön tarkoitettujen päätelaitteiden hyödyntämisen sotilastarkoituksiin. Tällä ratkaisulla voi muodostaa laajakaistaisen, langattoman liityntäpisteen kattamaan datansiirron ja puhelupalvelun halutun taistelukentän alueen sisällä. EB esitteli laajenevaa tuoteportfoliotaan Pariisissa Eurosatory 2014 -messuilla.

Heinäkuussa EB sai Suomen Puolustusvoimilta tilauksen taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetuista Tactical Wireless IP Network (TAC WIN) -järjestelmän eli langattoman runkoverkon tuotteista. Puolustusvoimilla on tilaukseen liittyen myös lisähankintavaraus, joka mahdollistaa tuotteiden jatkotilauksen. Tilaus ja lisähankintavaraus ovat jatkoa syyskuussa 2011 solmitulle hankintasopimukselle sekä hankintasopimusta seuranneille tuotetoimituksille, jotka on aloitettu joulukuussa 2012. Hankintasopimuksen mukaisesti EB kehittää Puolustusvoimille langattoman runkoverkon sekä toimittaa siihen kuuluvia ohjelmistoradioita.

Kolmannella vuosineljänneksellä EB aloitti myös yhteistyön Qualcommin kanssa Qualcomm® Snapdragon™ 801 -prosessorin käyttämisestä EB Specialized Device Platform (SDP) -tuotealustan uusimmassa versiossa, joka tuodaan markkinoille myöhemmin tänä vuonna. Tuotealustasta voidaan asiakaskohtaisesti räätälöidä älypuhelimia, taulutietokoneita ja muita laitteita, jotka on kehitetty erityisesti erikoissovelluksiin, kuten viranomais- tai kyberturvallisuussovelluksiin. EB:n on tarkoitus hyödyntää Snapdragon™ 801 -prosessoria erilaisissa langattomissa tuotteissa, jotka räätälöidään perustuen EB:n tuotealustaan.

Marraskuun alussa EB julkisti uuden EB Tough Mobile LTE -älypuhelimen, joka on suunniteltu ja valmistettu vaativille tietoturvallisuus- ja viranomaismarkkinoille. EB Tough Mobile LTE -älypuhelimessa on erikoiskomponenteilla toteutettu tietoturva-alusta ja siihen sisältyy lukuisia innovatiivisia ominaisuuksia, jotka on räätälöity ammattikäyttäjille kuten valtion virastot, viranomaiset ja muut ammattilaiset, joilla on kriittisiä viestintätarpeita.

Marraskuun lopussa EB julkisti monipuolisen ja helposti räätälöitävän EB IoT Device Platform -laitealustan. Alusta tarjoaa asiakkaille uusinta teknologiaa edustavan, kustannusoptimoidun ja nopean tavan laajentaa tuotetarjontaansa IoT-markkinoille. Eri käyttöjärjestelmiä, kuten Android, tukevasta laitealustasta voi kehittää langattomia yhteyksiä ja erilaisia sensoreita käyttäviä laitteita, kuten älykelloja, älykoruja ja hyvinvointirannekkeita. Alustan monipuolisuuden ja suorituskyvyn ansiosta se soveltuu hyvin myös teollisen internetin, kuten esimerkiksi M2M-laitteiden kehittämiseen.

17.12.2014 EB sai päätökseen 6.11.2014 aloittamansa yhteistoimintaneuvottelut Wireless-liiketoimintasegmentin Kajaanin ja Tampereen henkilöstönsä kanssa tehostaakseen toimintaansa Wireless-liiketoimintasegmentissä Suomessa. Yhtiö päätti irtisanoa enintään 19 työntekijää Kajaanin ja Tampereen toimipisteistä. Irtisanomisten vaihtoehtona muutamalle henkilölle tarjottiin uutta työtehtävää Oulusta. Toimenpiteillä tullaan saavuttamaan noin miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt vuoden 2015 alusta alkaen. Säästötoimenpiteistä aiheutuvat noin 0,4 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka rasittivat vuoden 2014 viimeisen vuosineljänneksen tulosta.

Wireless-liiketoimintasegmentin markkinanäkymät

Wireless-liiketoimintasegmentissä EB:n asiakkaat toimivat eri toimialoilla, joilla jokaisella on omia toimialakohtaisia kysynnän kehittymistä ohjaavia tekijöitä. Yhteisenä kysyntää lisäävänä tekijänä koko asiakaskunnassa on kasvava tarve yhä nopeammalle ja laadukkaammalle tiedonsiirrolle.

Seuraavien tekijöiden odotetaan luovan kysyntää EB:n tuotteille ja palveluille vuonna 2015 ja siitä eteenpäin:

  • Langattoman tietoliikenteen verkkolaitemarkkinoilla LTE-teknologian yleistyminen luo kysyntää LTE-tukiasemien kehittämiselle. Tälle teknologialle allokoitujen taajuuksien suuri määrä kasvattaa tarvittavien tuotteiden taajuusversioiden määrää ja luo siten kysyntää tuotevarianttien kehittämiselle.
  • LTE-teknologian, älypuhelinten ja älypuhelinsovellusten käyttö lisääntyy viranomaismarkkinoilla, mikä luo kysyntää räätälöidyille laitteille, kuten EB:n tuotealustoihin pohjautuville asiakaskohtaisille erikoisterminaaleille, tableteille ja viestintämoduuleille. Vuonna 2014 julkistettu EB Tough Mobile -älypuhelin luo pohjaa uusien asiakastilauksien hankkimiselle viranomais- ja tietoturvallisuusmarkkinassa.
  • EB on pitkäaikaisen älypuhelinten ja matkaviestintäverkkolaitteiden tuotekehityskokemuksensa ansiosta hyvässä asemassa tarjoamaan ratkaisuja, joissa tarvitaan mm. sekä päätelaitteet että verkot kattavaa moniradioteknologioiden ja järjestelmäarkkitehtuurien osaamista.
  • Tietoturvallisten laitteiden kysynnän odotetaan kasvavan lähitulevaisuudessa. EB SafeMove -tuoteperheen tuotteiden odotetaan lisäävän EB:n tuotteiden suorituskykyä ja soveltuvuutta tietoturvallisuusmarkkinoilla.
  • Internet of Things (IoT, asioiden internet) on noussut merkittäväksi kehitysalueeksi monilla toimialoilla. Kysyntää EB:n IoT-tuotealustaan pohjautuville asiakaskohtaisille ratkaisuille luo yritysten kasvava tarve tuoda markkinoille kuluttajien käyttöön tarkoitettuja erilaisia "wearables" -laitteita ja teollisuuden käyttöön tarkoitettuja laitteita ja ratkaisuja, joilla toteutetaan teollisuuden langattomia sovelluksia ja yhdistetään laitteita internet-palveluihin tai suoraan muihin laitteisiin.
  • Puolustusmarkkinoilla taktisessa viestinnässä tarvitaan yhä suurempia tietomääriä, mikä luo kysyntää laajakaistaverkoille, kuten EB:n IP-pohjaisille (Internet Protocol) taktisen viestinnän ratkaisuille.

Tietoliikenteen verkkolaitevalmistajien yleiset kustannussäästöpaineet näkyvät edelleen tuotekehityspalveluiden kysynnässä, lähinnä koventuneena hintakilpailuna. Tästä huolimatta kysynnän EB:n tuotekehityspalveluille odotetaan säilyvän tasaisena vuoden 2015 aikana.

Vuonna 2015 EB jatkaa Suomen Puolustusvoimien johtamisjärjestelmiin liittyvää tuotekehitystä ja tuotteiden ja palveluiden toimituksia, ja odottaa saavansa puolustusmarkkinoille suunnatuille tuotteilleen päänavauskauppoja kansainvälisiltä markkinoilta.

Puolustus-, viranomais- ja kansallisen turvallisuuden markkinat ovat luonteeltaan hitaasti kehittyviä markkinoita. Näille markkinoille ovat ominaista pitkät myyntiajat johtuen pitkistä hankkeiden ja osto-ohjelmien valmisteluajoista kansallisten ministeriöiden ohjauksessa. Valittujen tuotteiden hankinnat ajoittuvat yleensä useille vuosille.

Tässä hallituksen toimintakertomuksessa esitettävät vuotta 2013 koskevat vertailutiedot sisältävät vain jatkuvat toiminnot.