Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä,
tilikaudelta 1.1.-31.12.2014

Kuvaus toiminnasta

Hallitus on laatinut työjärjestyksen ja arvioi työskentelyään vuosittain. Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiökokouksen päätösten täytäntöönpanosta. Hallitus valvoo operatiivista toimintaa ja hallintoa. Hallitus päättää konsernin toimintaa ohjaavista periaatteista, strategiasta sekä budjetista. Edelleen hallitus päättää yritysjärjestelyistä ja -kaupoista ja muista strategisista yhteenliittymistä ja merkittävistä investoinneista sekä merkittävistä organisaatiota ja rahoitusta koskevista asioista. Hallitus valvoo, että konserniin kuuluvien yhtiöiden kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja tämän mahdollisen sijaisen sekä hyväksyy yhtiön organisaatiorakenteen.

Toimitusjohtaja, talousjohtaja ja lakiasiainjohtaja (joka toimii hallituksen sihteerinä) osallistuvat hallituksen kokouksiin. Liiketoimintasegmenttien toimitusjohtajat raportoivat asianomaisen liiketoimintasegmentin katsauksen sekä esittelevät strategian edistymistä kunkin vuosineljänneksen viimeisessä kokouksessa. Muu konsernin johto osallistuu kokouksiin tarvittaessa tai hallituksen kutsusta. Hallituksen puheenjohtaja hyväksyy hallituksen kokousten esityslistat toimitusjohtajan ja hallituksen sihteerin valmistelusta.

Vuonna 2014 hallitus kokoontui 15 kertaa. Hallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti:

    Talous- ja
tarkastus-
1.1.-31.12.2014 Hallitus valiokunta
Seppo Laine 15/15 6/6
Jorma Halonen 14/15  
Juha Hulkko 15/15  
Staffan Simberg 14/15 6/6
Erkki Veikkolainen 15/15 6/6

Hallitus soveltaa työskentelyssään vuosikelloa, jonka mukaan säännönmukaisesti käsiteltävät aiheet määräytyvät. Vuosikellon säännönmukaisten aiheiden lisäksi hallituksen tärkeimpinä aiheina vuoden aikana olivat edelleen konsernin kannattavuuden parantaminen ja segmenttipohjaisen johtamismallin ja liiketoimintaportfolion kehittäminen.

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista, ja ne ovat julkisesti nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.elektrobit.com.