Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä,
tilikaudelta 1.1.-31.12.2014

Hallituksen valiokunnat

Yhtiön hallinnon toimivuus edellyttää, että hallitustyöskentely järjestetään mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Tästä johtuen Yhtiön hallitus on asettanut Talous- ja tarkastusvaliokunnan.

Valiokunnassa olevat hallituksen jäsenet voivat keskittyä valiokunnalle kuuluviin asioihin laaja-alaisemmin kuin koko hallitus. Valiokunnan tarkoituksena on tehostaa hallitukselle kuuluvien asioiden valmistelua, lisätä hallituksen päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja taata päätöksenteon laatu ja tehokkuus.

Valiokunta avustaa hallitusta valmistelemalla hallituksen päätösvaltaan kuuluvia asioita. Hallitus on jatkossakin vastuussa valiokunnalle osoitetuista tehtävistä. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa vaan hallitus tekee päätösvaltansa alaiset päätökset yhteisesti.

Valiokunnan tulee säännöllisesti raportoida työstään hallitukselle. Raporttien tulee sisältää vähintään yhteenveto valiokunnan käsittelemistä asioista ja esittämistä toimenpiteistä.

Talous- ja tarkastusvaliokunnan keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet on kuvattu alla. Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen valiokuntien jäsenten palkkioista, ja ne ovat julkisesti nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.elektrobit.com.

Talous- ja tarkastusvaliokunnalla on seuraavat tehtävät:

 • tilinpäätösraportoinnin prosessin seuraaminen;
 • taloudellisen raportointiprosessin valvominen;
 • Yhtiön sisäisen valvonnan, mahdollisensisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuuden valvominen;
 • Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästään annettavaan selvitykseen sisältyvän, taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteiden kuvausten käsitteleminen;
 • tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteisen tarkastuksen seuraaminen;
 • lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuuden ja erityisesti oheispalveluiden tarjoamisen arvioiminen;
 • tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen valmisteleminen.

Talous- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan sekä jäsenet nimittää Yhtiön hallitus. Vähintään yhden valiokunnan jäsenen tulee olla talousasiantuntija, jolla on huomattavaa tietämystä ja kokemusta kirjanpidosta ja Yhtiöön sovellettavista kirjanpitoperiaatteista. Hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan 10.4.2014 valita talous- ja tarkastusvaliokunnan jäseniksi Staffan Simbergin (valiokunnan puheenjohtaja), KHT-tilintarkastaja Seppo Laineen ja Erkki Veikkolaisen. Valiokunnan jäsenet ovat riippumattomia sekä Yhtiöstä että myös Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista ja heillä on pitkäaikainen kokemus yritystoiminnan johtamisesta.

Valiokunnan jäsenten lisäksi valiokunnan kokouksiin osallistuvat säännöllisesti Yhtiön toimitusjohtaja ja talousjohtaja sekä valinnaisesti yhtiön ulkopuoliset tilintarkastajat. Lisäksi valiokunnan jäsenet voivat tavata ulkopuolisia tilintarkastajia ilman, että toimivan johdon edustajat ovat paikalla kyseisissä kokouksissa.

Vuonna 2014 talous- ja tarkastusvaliokunta kokoontui kokouksiin kuusi (6) kertaa. Valiokunta on tilikauden 1.1.2014-31.12.2014 aikana arvioinut, valmistellut tai katselmoinut muun muassa seuraavia asiakokonaisuuksia:

 • vuoden 2013 tilinpäätös;
 • vuoden 2014 osavuosikatsaukset;
 • vuoden 2014 tilintarkastussuunnitelma;
 • tilikauden aikaisen tilintarkastuksen havaintojen läpikäynti;
 • sisäisen valvonnan havainnot;
 • kassavirran seuranta ja rahoituksen riittävyyden arviointi;
 • budjetin tavoiteasetanta ja budjettiprosessi;
 • osingonmaksu;
 • yritysjärjestelyihin liittyviä asioita ja niiden vaikutukset konsernin tulokseen, taseeseen ja rahoitusasemaan;
  konsernin juridiseen rakenteeseen liittyvät kysymykset;
 • tytäryhtiöosakkeiden ja liikearvojen arvontestaus;
 • aktivoitujen R&D-kulujenpoistoperiaatteet.

Vuoden 2015 talous- ja tarkastusvaliokunnan painopistealueina ovat voimakkaasti kasvaneen yhteisyrityksen, e.solutions GmbH:n talousprosessien ja toimintamallien arviointi ja edelleen kehittäminen, uuden IFRS15 -tuloutusstandardin vaikutusten arviointi EB:n laskentakäytäntöihin ja tuloksen muodostumiseen sekä mahdollisten rakenteellisten muutosten taloudellinen arviointi ja erityisesti taloushallinnon toiminnan uudelleenjärjestely siten, että taloudellinen raportointi on edelleen oikea-aikaista ja luotettavaa.